dostop link

Organizacija pouka - obvezni program

Podatki za OŠ Cvetka Golarja v šolskem letu 2021/2022 so dostopni v Publikaciji

 

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa 

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Letno in tedensko število ur pouka posameznih obveznih in izbirnih predmetov ter dnevi dejavnosti so določeni s predmetnikom. Predmetnik določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

TEDENSKO ŠTEVILO UR POUKA 

Število ur pouka tedensko v posameznem razredu prikazuje tabela:

PREDMET/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleški jezik TJA   2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba  SPD       2 3        
Geografija GEO           1 2 1,5 2
Zgodovina ZGO           1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika DKE             1 1  
Spoznavanje okolja SPO 3 3 3            
Fizika FIZ               2 2
Kemija KEM               2 2
Biologija BIO               1,5 2
Naravoslovje NAR           2 3    
Naravoslovje in tehnologija NIT       3 3        
Tehnika in tehnol. TIT           2 1 1  
Gospodinjstvo GOS         1 1,5      
Šport ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2             1 1 1
Izbirni predmet 3             1 1 1
SKUPAJ 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30

V celotnem šolskem letu načrtujemo skladno s predmetnikom 15 dni dejavnosti v vsakem razredu. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medseboj­no povezujejo. Število dni dejavnosti v posameznem razredu prikazuje spodnja tabela:

DEJAVNOST/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5