Neobvezni izbirni predmeti

Priprave na šolsko leto 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 bodo imeli učenci v 4., 5. in 6. razredu možnost obiskovanja neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Pričeli smo s pripravami na naslednje šolsko leto, zato vas vabimo, da izpolnite prijavnico za NIP. V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. O izbiri vas bomo obvestili pred koncem šolskega leta.

Učenec lahko izbere največ DVE URI pouka NIP tedensko. Pouk  drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko. Če učenec izbere nemščino ali francoščino, potem ne more obiskovati še drugega NIP. Od predmetov s področja umetnosti učenec lahko obiskuje samo enega.

Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk NIP prostovoljna. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih  predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere NIP, ga  mora obiskovati do konca šolskega leta. Učenci lahko vsako leto zamenjajo NIP. Priporočamo, da se učenci odločijo za drugi tuji jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda.

Število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola lahko izvaja, je določeno z zakonodajo. Učne skupine se oblikujejo ločeno za matično in podružnično šolo.

Pred končno odločitvijo vas vabimo, da si najprej ogledate kratke predstavitve NIP, ki so zbrane v publikaciji.

Nato pa do ponedeljka, 6. 4. 2020, izpolnite še prijavnico.

Hvala za sodelovanje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šolsko leto 2019/2020

Glede na število prijav se v šolskem letu 2019/2020 na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  1. Nemščina

  2. Računalništvo

  3. Tehnika

  4. Umetnost: Gledališka dejavnost

  5. Umetnost: Likovna ustvarjalnost

  6. Šport

Na PŠ Reteče pa se izvaja neobvezni izbirni predmet Tehnika.

V šolskem letu 2019/2020 imajo učenci v 1. razredu možnost obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznega izbirnega predmeta prostovoljna. Pouk se izvaja 2 uri na teden. Poteka celo šolsko leto in ko je učenec vanj vključen, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.